شیوه غسل کردن 

در غسل باید تمام بدن و سر و گردن شسته شودخواه غسل واجب باشد مانند جنابت ویا مستحب باشد مثل غسل جمعه. به عبارت دیگر تمام غسلها در عمل فرقی ندارد مگر در نیت.
غسل را به دو صورت میتوان انجام داد  (ترتیبی)   ( ارتماسی)
در غسل ترتیبی ابتدا سر و گردن شسته میشود سپس نیمه راست و سپس نیمه چپ بدن.
در غسل ارتماسی تمام بدن یکباره در آب قرار میگیرد پس آب برای غسل ارتماسی باید به قدری باشد که تمام بدن یکجا در ان فرو رود.